دمپر هوابر

این نوع دمپر جهت انتقال هوا از کانال های بدون تکاف میباشد.

محل نصب : بین کانال