دمپر پروانه ای

این نوع دمپر جهت نصب بر روی دریچه های گرد و تنظیم هوای محیط میباشد.

محل نصب : روی دریچه