دمپر پشت دریچه موازی

این نوع دمپر جهت نصب بر روی دریچه های چهارگوش رفت و برگشت هوا میباشد.

محل نصب: روی دریچه