دمپر پشت دریچه هفت و هشتی

این نوع دمپر جهت نصب بر روی دریچه های چهارگوش رفت و برگشت هوا میباشد.

محل نصب : روی دریچه