دمپر کانال چهارگوش با پره های موازی

این نوع دمپر جهت تنظیم هوای کانال های رفت و برگشت میباشد.

محل نصب : بین کانال