دمپر کانال گرد با فلنچ و بدون فلنچ

این نوع دمپر جهت تنظیم هوای کانال های رفت و برگشت گرد میباشد.

محل نصب : بین کانال