صداگیر گرد

این نوع صداگیر جهت جلوگیری از صدای داخل کانالهای انتقال هوا به محیط میباشد.