فیلتر باکس

این نوع فیلتر مناسب برای نصب در فضای کلین روم جهت هوای رفت میباشد.