لوور سندتراپ

این نوع لوور جهت نصب بر روی اتاق هوارسان جهت جلوگیری از ورود گرد وغبار و مکش هوای تازه میباشد.