لوور هوارسان

این نوع لوور جهت نصب بر روی اتاق هوارسان جهت مکش هوا و جلوگیری از ورود پرندگان میباشد.