پلنیوم باکس  

این نوع فیلتر مناسب برای نصب در فضای کلین روم جهت هوای برگشت میباشد.