صداگیر چهارگوش

جهت جلوگیری از صدای داخل کانالهای انتقال هوا به محیط

صداگیر گرد

جهت جلوگیری از صدای داخل کانالهای انتقال هوا به محیط