دریچه زیرفن کوئل گل سقفی دوهوادهی

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل گل سقفی MDF

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل گل سقفی یک هوادهی

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت