دمپر پشت دریچه موازی

جهت نصب بر روی دریچه های چهارگوش رفت و برگشت…

دمپر پشت دریچه موازی

جهت نصب بر روی دریچه های چهارگوش رفت و برگشت…

دمپر کانال گرد با فلنچ و بدون فلنچ

جهت تنظیم هوای کانال های رفت و برگشت

دمپر کانال چهارگوش با پره های موازی

جهت تنظیم هوای کانال های رفت و برگشت