دمپر پشت دریچه هفت و هشتی

جهت نصب بر روی دریچه های چهارگوش رفت و برگشت…

دمپر کانال چهارگوش با پره های V شکل

جهت تنظیم هوای کانال های رفت و برگشت

دمپر پروانه ای

جهت نصب بر روی دریچه های گرد و تنظیم هوای…

بالانس دمپر

جهت اتاق های ژنراتور و تخلیه هوا