دریچه زیرفن کوئل گل سقفی دوهوادهی

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل شطرنجی

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل خطی

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل گل سقفی MDF

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل بازشو با گریل مشبک ۱۸CM

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل گل سقفی یک هوادهی

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل بازشوبا گریل مشبک ۱۰CM

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

درب بازدید با قفل کابینتی

جهت بازدید ودسترسی به تاسیسات

درب بازدید با قفل زیمنسی

جهت بازدید ودسترسی به تاسیسات

دریچه شوت زباله

جهت بازدید ودسترسی به تاسیسات

دریچه های زیرفنکوئل

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت