دریچه های هوای رفت اتاق عمل

جهت هوای رفت اتاق عمل

دریچه برگشت اتاق عمل

جهت مکش هوای داخل اتاق به بیرون