جت نازل

جهت انتقال هوا را به صورت متمرکز در جهت های…

دریچه سقفی گرد شطرنجی

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی گرد سونایی

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی گرد تخت

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی گرد برجسته

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

جت دیفیوزر

جهت انتقال هوا را به صورت متمرکز در جهت های…