دریچه خورشیدی

موارد مصرف : این دریچه ها مناسب جهت فضای کلین…

دریچه پادری

جهت ترنسفر و انتقال هوا از داخل اتاق به محیط…

دریچه دیواری شطرنجی

جهت هوای برگشت

دریچه زیرفن کوئل شطرنجی

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل گل سقفی MDF

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

جت نازل

جهت انتقال هوا را به صورت متمرکز در جهت های…

دریچه سقفی گرد شطرنجی

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی گرد سونایی

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی گرد تخت

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی گرد برجسته

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی یک طرفه

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی دو طرفه

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی سه طرفه

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی چهار طرفه

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه خطی صفر درجه

جهت هوای رفت وبرگشت در طول بسیار بلند

دریچه خطی اسلوت

جهت هوای رفت وبرگشت در طول بسیار بلند