فیلتر باکس

مناسب برای نصب در فضای کلین روم

پلنیوم باکس  

برای نصب در فضای کلین روم

پلنیوم باکس

توضیحات خلاصه

فیلتر باکس

مناسب برای نصب در فضای کلین روم

صداگیر چهارگوش

جهت جلوگیری از صدای داخل کانالهای انتقال هوا به محیط

صداگیر گرد

جهت جلوگیری از صدای داخل کانالهای انتقال هوا به محیط

لوور سندتراپ

جهت جلوگیری از ورود گرد وغبار و مکش هوای تازه

لوور هوارسان

جهت مکش هوا و جلوگیری از ورود پرندگان

لوورهوارسان بامی

توضیحات خلاصه