دریچه زیرفن کوئل شطرنجی

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل خطی

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل بازشو با گریل مشبک ۱۸CM

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت

دریچه زیرفن کوئل بازشوبا گریل مشبک ۱۰CM

جهت برگشت هوا ودسترسی به فن کوئل و داکت اسپیلیت