دمپر هوابر

جهت انتقال هوا از کانال های بدون تکاف

دمپر نیم صفحه

جهت نصب بر روی دریچه های گرد و تنظیم هوای…

دمپر کانال چرخ دنده ای آلومنیومی

جهت تنظیم هوای کانال رفت و برگشت

دمپر ضد حریق با فیوز حرارتی

جهت جلوگیری از انتقال حریق