دریچه خطی صفر درجه

جهت هوای رفت وبرگشت در طول بسیار بلند

دریچه خطی اسلوت

جهت هوای رفت وبرگشت در طول بسیار بلند

دریچه خطی ۳۰ درجه

جهت هوای رفت وبرگشت در طول بسیار بلند