لوور سندتراپ

جهت جلوگیری از ورود گرد وغبار و مکش هوای تازه

لوور هوارسان

جهت مکش هوا و جلوگیری از ورود پرندگان

لوورهوارسان بامی

توضیحات خلاصه