درب بازدید با قفل کابینتی

جهت بازدید ودسترسی به تاسیسات

درب بازدید با قفل زیمنسی

جهت بازدید ودسترسی به تاسیسات

دریچه شوت زباله

جهت بازدید ودسترسی به تاسیسات