دریچه سقفی یک طرفه

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی دو طرفه

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی سه طرفه

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت

دریچه سقفی چهار طرفه

جهت هوای رفت به صورت یکنواخت