دریچه پادری

جهت ترنسفر و انتقال هوا از داخل اتاق به محیط…

دریچه دیواری شطرنجی

جهت هوای برگشت